กิจกรรม

13 มีนาคม 2562

177

ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบริหารโครงการSLBT (PMU) ได้จัดกิจกรรม"ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน"โดยมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของโครงการให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างทั้งในระดับเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ-ชุมชน-ภาคประชาสังคมในการกำหนดความรู้ ความตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาบทบาทของชุมชน และท้องถิ่นในการวางแผนด้านการอนุรักษ์ฯ ในระดับพื้นที่ให้ต่อเนื่องยั่งยืน

 

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ธนาคารปูม้า องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง เป็นต้น รวมทั้งมีการเสวนาเรื่อง "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" และเรื่อง "การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ในมุมองของภาคประชาชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน