กิจกรรม

06 มีนาคม 2562

150

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด

เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่ดอนหอยหลอด ภายใต้ โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT)

 

โดยมีโรงเรียนจากในพื้นที่ดอนหอยหลอดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) โรงเรียนวัดคลองโคน โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางบ่อ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดบางจะเกร็งและโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม

 

ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 420 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า ความสำคัญของนก ฝึกการจำแนกและเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ผ่านกิจกรรมการตอบคำถาม เล่นเกมส์ต่างๆ