กิจกรรม

13 มีนาคม 2562

177

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 18,20-22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทยจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้ โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT)

 

โดยมีโรงเรียนจากในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนวัดบางกระสอบโรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์ โรงเรียนวัดบางขมิ้น โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง โรงเรียนวัดป่าเกด โรงเรียนสำราญวิทยาโรงเรียนวัดบางกอบัว โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งในและโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก

 

ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 560 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่จัดกิจกรรมให้องค์ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า ความสำคัญของนกอพยพและนกประจำถิ่น ฝึกการจำแนกและเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำคุ้งบางกะเจ้า ผ่านกิจกรรมบูรทดสอบองค์ความรู้ การตอบคำถาม เล่นเกมส์ต่างๆ