กิจกรรม

20 มีนาคม 2562

189

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สพภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ผ่าน UNDP ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี