สาระน่ารู้

13 มีนาคม 2562

189

INFOGRAPHIC : ตำบลคลองโคน

ตำบลคลองโคน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านคลองคต

หมู่ 2 บ้านคลองโคน

หมู่ 3 บ้านคลองโคน

หมู่ 4 บ้านแพรกทะเล

หมู่ 5 บ้านคลองช่อง

หมู่ 6 บ้านประชาชมชื่น

หมู่ 7 บ้านคลองช่องน้อย

ความหลากหลายทางชีวภาพมาก พบสัตว์และพืชนานาชนิด และมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเล่นสกีกระดาน ล่องเรือชมป่าชายเลน เป็นต้น