แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลดรูปแผนที่
ตำบล อำเภอ จังหวัด พืช สัตว์ จุลินทรีย์
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 43 126 0
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 45 102 0
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 53 124 1
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 42 88 0
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 226 305 0
บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 102 318 0
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 228 301 1
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 226 313 0
บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 224 319 0
บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 224 328 61