แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค้นหา: นก)
ดาวน์โหลดรูปแผนที่
ตำบล อำเภอ จังหวัด พืช สัตว์ จุลินทรีย์
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 12 0
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 58 0
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 57 0
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 47 0
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 9 51 0
บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 6 63 0
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 9 50 0
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 9 59 0
บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 9 64 0
บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 9 72 0