แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ (ค้นหา: โกงกาง)
ดาวน์โหลดรูปแผนที่
ตำบล อำเภอ จังหวัด พืช สัตว์ จุลินทรีย์
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 0 0
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 0 0
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 2 0
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 2 1 0
ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 2 0 0
บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 2 0 0
บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 2 0 0
บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 2 0 0
บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 2 0 0
บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ 2 0 0